Faktorer som påverkar valutakurser

Home » Faktorer som påverkar valutakurser

Den handel som bedrivs mellan olika länder är till stor del påverkad av de aktuella valutakurserna. Om en valuta går upp eller ner kan detta ha en stor påverkan på den vinst som exempelvis ett exportföretag har. I den här texten kommer vi att ge en lätt överblick över de olika faktorer som kan påverka valutakurser.

Systematiska aspekter

Det finns en rad olika faktorer som indirekt kan påverka valutakursen p.g.a. att det förekommer lägre incitament för investeringar. De olika system som finns i landet är därför något investerare tar i beaktande.

Faktureringsmöjligheter

Om ett företag ska sätta upp en verksamhet i ett land och bidra till att valutakursen höjs med uppköp av den lokala valutan är det viktigt att det finns goda faktureringsmöjligheter. Det kan exempelvis finnas spelaktörer som ämnar etablera ett nätcasino i ett visst land. Man behöver då vara på det klara med vilka betalningsmöjligheter som personer lokalt har tillgång till. Sådana aspekter är betydande för att verksamheten ska vara hållbar i längden.

Sedan har vi också faktumet att många av deras kunder kanske inte vill betala på en gång. Då är det bra om de har tillgång till något som kallas för casino faktura, och att de har tillgänglig information om vad casino faktura är för något.

Förekommande skatteregler

Tydliga skatteregler är också av vikt för utländska investerare. De som väljer att investera i ett land, och i samband med detta i landets valuta, vill kunna ha en tydlig uppfattning om hur de ska förhålla sig till skattereglerna och hur mycket de ska betala och när.

Är skattesystemet alltför komplicerat kommer detta att leda till onödigt tidsspill och svårigheter när det kommer till den fortsatta verksamhetsplaneringen. Det går såklart att anlita fler lokala revisorer som tar sig an dessa uppgifter, men då bör man även tänka på att det tar tid för en själv att hitta personal som verkligen förstår och kan applicera detta system, och som inte enbart tar sig an uppgiften p.g.a. egna ekonomiska incitament (lön, företagsbonusar, egen karriärutveckling osv.).

Inte bara själva summan som är av betydelse

På så vis är det inte bara den totala summan som verksamheten behöver betala i skatt som påverkar huruvida investerarna riktar sina blickar mot landet eller regionen, utan även hur komplicerad verksamhetsprocessen kommer att bli. Alltför invecklade system tar en stor del av både tid och pengar från annat. Leder en sådan situation till att investerare söker sig annorstädes kommer detta följaktligen teoretiskt sätt att sänka den inhemska valutakursen, allt annat lika.

Ekonomiska kriser och katastrofer

Det är inte alltför förvånande att högkonjunktur ger lite mer svängrum när man vill testa nya marknader. För att göra detta behöver man som oftast investera i den lokala valutan. En av flera anledningar till detta är att det för det mesta är lättare att bedriva entreprenörskap i ett annat land om man har ett registrerat bolag där, oavsett vilken typ av verksamhet det gäller.

Om det sedan uppstår någon form av finansiell kris, eller en specifik global händelse som i sin tur ger upphov till en ekonomisk kris, leder detta som oftast till att de så att säga ”experimentella investeringar” som gjorts ”flyr” landet. I samband med detta säljs den lokala valutan till förmån för uppköp av starkare valutor.

Räntans påverkan på valutakurserna

Om den inhemska räntan sjunker i relation till andra räntor kommer det, allt annat lika, att bli lägre efterfrågan på den inhemska valutan. Utländska aktörer inte kommer att vara lika intresserade av att köpa upp denna inhemska valuta, eftersom det finns alternativa valutor som ger dem en mer fördelaktig avkastning.

Stabilt politiskt styre

Instabila scenarion är generellt sett inte bra för ekonomin. Investerare vill kunna förutsäga vad som ska hända med de medel som har lagts i en verksamhet, oavsett om det gäller en inhemsk eller internationell aktivitet. Kan de inte göra detta kommer de att bli mindre benägna att göra denna investering.

Om ett lands regering ständigt skiftar sitt, låt oss kalla det, ”ideologiska fokus” kommer detta att skrämma bort investerare oavsett inriktning. De kommer inte att veta om deras verksamhetskoncept kommer att vara gångbart. Denna situation leder i sin tur att valutakursen sjunker p.g.a. den lägre investeringsnivån.

Recent Comments

Inga kommentarer att visa.
Recent News
Faktorer som påverkar valutakurser
2 veckor ago